ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 

1.       Betalingen

Onze facturen zijn, uiterlijk op vervaldag, betaalbaar ter zetel van onze onderneming.  Wij verzaken niet aan

het recht om contant betaald te worden door een wissel te trekken op onze klanten.

 

2.       Vertragingsintresten

Elk verschuldigd en niet betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met de

Intresten ten belopen van 12% per jaar, te rekenen vanaf de dag van eisbaarheid.

 

3.       Strafrechtelijke clausule

In geval van onrechtvaardige wanbetaling van een factuur op haar vervaldag, wordt het bedrag ervan van

rechtswege met 12% en minstens € 25,00 verhoogd en dit onafhankelijk van de vertragingsintresten.

 

4.       Klachten

Elke klacht moet schriftelijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum worden gedaan. Eens de termijn verstre-

ken wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard.

 

5.       Bevoegdheidstoewijzing

In geval van betwisting en/of in geval van aanwijzing van een deskundige zullen alleen de rechtbanken van

het gebied en de zetel van onze firma bevoegd zijn.

 ALGEMENE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN


Voorafgaande Opmerking

De term "KOPER" duidt de BV KOBRE aan.  De term "VERKOPER" duidt de ONDERAANNEMINGaan.

 

Artikel 1: Bestelling

 

1.1.      Het duplicaat van deze bestelbon moet ons per kerende, ondertekend voor akkoord, teruggestuurd worden. Na ondertekening of niet terugsturen van de bestelbon binnen de 8 dagen kan door de verkoper geen enkel voorbehoud meer worden gemaakt en vervallen alle andere tegenstrijdige specificaties, zoals voorafgaande en/of latere brieven, offertes, facturen e.d.

 

1.2.      Factuur in één exemplaren op te maken met vermelding van onze bestelbon en de naam van de werf, met aanhechting van de aan u geleverde ontvangstbon. Facturen waaraan deze gegevens ontbreken kunnen niet aanvaard worden.

 

Artikel 2: Uitvoering

 

2.1.      Planning

Bij niet naleving van de opgelegde termijnen zal de koper gerechtigd zijn schadeloosstelling te vorderen voor de door de vertraging veroorzaakte bedrijfsverliezen, voortspruitende uit administratieve kosten, desorganisatie, verlengde immobilisatie van materieel en werfpersoneel en winstderving, benevens de verplichting van de verkoper om de boetes die de opdrachtgever aan de koper zou opleggen te vergoeden.

De verkoper kan geen werkonderbrekingen inroepen wegens gebrek aan materialen en/of personeel of wegens regen, storm, brand door hem veroorzaakt, diefstal van zijn materiaal, staking, lock-out, e.d. Weerverlet is enkel van toepassing op weergerelateerde prestaties.

Indien de koper op de voorziene datum de bouwplaats niet ter beschikking kan stellen van de verkoper of de uitvoering dient geschorst, dan zal de verkoper daaruit geen rechten in zijnen hoofde, o.m., welke vergoeding dan ook, kunnen afleiden.

 

2.2.      Vooraleer zijn werken aan te vatten is de verkoper verplicht een voorafgaande controle uit te oefenen op de conformiteit van de verstrekte afmetingen, hoeveelheden en andere gegevens van plannen, lastenboeken, enz. aan de reële plaatselijke toestand.Wanneer hij dit verzuimt, zal hij op geen enkele vergoeding wegens bijwerken aanspraak kunnen maken.

 

2.3.      De verkoper moet de hem opgedragen werken zelf met eigen personeel uitvoeren.  Tenzij met schriftelijk en voorafgaand akkoord van de koper mag hij ze noch geheel, noch gedeeltelijk in (onder)aanneming aan derden toevertrouwen. Zo niet heeft de koper het recht de huidige overeenkomst te verbreken. Dit recht heeft hij ook, wanneer het personeel van de verkoper duidelijk onbekwaam is of in onvoldoende aantal om het werk binnen de gestelde periode te beëindigen.

De koper heeft het recht om op elk ogenblik alle niet in orde zijnde werken te doen stopzetten of opnieuw te doen beginnen, alle materialen die niet beantwoorden aan de voorgeschreven of te verwachte kwaliteit te weigeren en te doen verdwijnen van de bouwplaats, zonder dat de verkoper de uitvoering van deze opdracht kan weigeren of er een voorwendsel in kan vinden om gelijk welke vertraging te rechtvaardigen.


2.4.      De verkoper is verplicht minimum wekelijks en zo nodig elke dag en bij het beëindigen van zijn opdracht, het afval van zijn werken alsmede overtollige materialen en alle materieel van de werf te verwijderen. Bij verzuim zal de koper dit zelf laten uitvoeren op kosten van de onderaannemer. Desgevraagd is de verkoper akkoord om proportioneel en aan kostende prijs deel te nemen in de huurkosten van een werfcontainer geplaatst door de koper.

 

2.5.      Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, moet de verkoper zelf instaan voor het lossen van zijn materialen en materieel en het ter plaatse brengen in het gebouw.  Hij zal hiertoe zorgen voor de nodige hijswerktuigen, elektriciteitskabels en waterleidingen en de nodige aansluitingsstukken.

 

2.6.      Het is de verkoper verboden, buiten medeweten en zonder specifiek akkoord van de koper, rechtstreeks met de opdrachtgever te onderhandelen, hem informatie te verstrekken of opdrachten van hem te ontvangen. Indien dit toch gebeurt, zal de verkoper de koper schadeloos stellen voor alle nadelige gevolgen door zijn tussenkomst veroorzaakt en voor de geleden winstderving.

 

2.7.      De werken worden uitgevoerd in (onder)aanneming volgens:

             1. de regels der kunst en van het goede vakmanschap;

             2. de instructies van onze werfleider voor wat betreft planning en coördinatie;

             3. onze algemene voorwaarden en dit met uitsluiting van alle andere;

             4. de bepalingen van het lastenboek en de bijhorende plannen.

             Slechts bij werkelijke tegenspraak geldt de volgende rangorde: contract - voorwaarden - plannen.


2.8.     Voor aanvang der werken of productie dienen alle details, rekennota's, werktekeningen, plannen, technische gegevens enz. door de verkoper ter goedkeuring worden ingediend.  Enkel na aanvaarding en goedkeuring van alle gegevens worden de werken gestart.

 

2.9.      Alle en enkel de in deze bestelbon opgenomen modaliteiten en voorwaarden, zowel de algemene als de bijzondere, zijn de bevestiging van de integrale mondelinge overeenkomst tussen de partijen.

 

2.10.    Het is de verkoper niet toegelaten reclame te maken op de werf d.m.v. borden, vlaggen of andere.  Het als referentie gebruiken van de werf, eventueel met bijhorende foto's, voor publicitaire of andere doeleinden is enkel toegelaten na goedkeuring van de koper en mits voorlegging van de voorziene tekst en/of foto's.

 

Artikel 3: Verzekering, Aansprakelijkheid, Veiligheid

 

3.1.      De verkoper is verplicht een verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij, gevestigd in België en, indien mogelijk bij dezelfde verzekeraar als deze van de koper, om alle materiële en persoonlijke schade te dekken waarvoor hij verantwoordelijk gesteld kan worden ten overstaan van de opdrachtgever, de aannemer, zijn personeel en derden.  Hij zal de koper vrijwaren voor alle claims waarvoor deze laatste zou aangesproken worden en die direct of indirect hun oorsprong vinden in de werken van de verkoper. Desgevraagd zal de verkoper kopij van zijn verzekeringspolissen aan de koper verstrekken.

 

3.2.      De verkoper is gehouden de veiligheidsvoorschriften door de opdrachtgever of wettelijke instanties opgelegd, nauwgezet te volgen, zonder dat hij hiervoor bijkomende vergoedingen van de koper mag vorderen. De voorschriften van het A.R.A.B. zullen stipt nagevolgd worden en dit in de meest ruime en wettelijke context.

 

3.3.      De koper sluit voor zijn bouwwerken een polis “Alle bouwrisico’s” af. De verkoper aanvaardt door de ondertekening van de bestelbon zijn tussenkomst in de poliskosten aan de afgesloten voorwaarden tussen de koper en haar verzekeringsmaatschappij. Deze bijdrage bedraagd 3%0 van alle facturen, inclusief de eerdere ingediende deelfacturen. De polis van de koper kan steeds opgevraagd worden. De vrijstelling kan nooit ten laste van de koper worden opgelegd. Indien de verkoper zelf een polis “Alle Bouwrisico’s” wenst af te sluiten, moet hij hiervan een bewijs leveren aan de koper.


3.4.      De verkoper dient bij de uitvoering van zijn opdracht rekening te houden met de inhoud van het schrijven van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ref. AF/A.6.698 van 19.04.1988 inzake beveiligingen tegen valgevaar.

 

3.5.      Op alle werven van de koper is het Bouwplaatsreglement van kracht. Eén exemplaar wordt aan de verkoper afgegeven en deze zal de bijlage I blad 1, 2 en 3 (veiligheidsplan) vóór het starten van zijn werkzaamheden, ingevuld ter bevestiging van zijn wil om de veiligheid op de werf te respecteren en zo bij te dragen tot veilige werkomstandigheden, aan de werfleiding bezorgen.  Zonder invullen van de bijlagen en voorafgaandelijk informeren van de werfleiding betreffende de veiligheidsmaatregelen mag de verkoper de werken niet starten. Een exemplaar van het bouwplaatsreglement is tevens ter inzage bij de werfdirectie. De verkoper gaat akkoord om aanwezig te zijn op de veiligheidscomités welke op de werf worden gehouden.

 

3.6.      De verkoper blijft, tot het tijdstip van in bezit name van de werken door de bouwheer, t.o.v. de koper volledig aansprakelijk voor alle beschadigingen aan of diefstal van zijn (onder)aannemingswerken.

 

3.7.      De verkoper blijft eveneens t.o.v. de koper aansprakelijk tot het tijdstip der in bezit name door de bouwheer voor alle schade voortvloeiend uit slechte weersomstandigheden, zoals daar zijn: vriesweer, regenbuien en rukwinden.

 

Artikel 4: Solvabiliteit

 

Wanneer zich, tijdens de uitvoering der werken, feiten voordoen die wijzen op een slechte of verslechterde financiële toestand van de verkoper, kan de koper de overeenkomst verbreken en de voortzetting der werken aan een derde toevertrouwen zonder dat schadevergoeding verschuldigd is.  Als dusdanige feiten worden onder meer aanzien: achterstal bij de R.S.Z. of bij de belastingen, protestwissels, weigering door leveranciers aan de verkoper te leveren, beslag onder derden, beslag op bankrekening.

 

Artikel 5: Overlijden, Concordaat of Faillissement van de Verkoper

 

De koper heeft alsdan het recht om te kiezen voor hetzij de ontbinding van de overeenkomst, hetzij de voortzetting van de overeenkomst door de erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers.

 

Artikel 6: Waarborg

 

Tot waarborg van de goede uitvoering van zijn verplichtingen zal er op elke betaling een inhouding gebeuren van 5 % op de netto waarde der facturatie. Deze waarborg wordt vrijgegeven voor:

-  50 % bij de voorlopige oplevering;

-  50 % bij de definitieve oplevering.

De afhoudingen kunnen vervangen worden door een bankwaarborg ten gunste van de koper.

 

 

Artikel 7: Goedkeuring en Oplevering

 

7.1.      De kwaliteit en de aard van de te gebruiken materialen moeten conform zijn met de bepalingen van het lastenkohier. Het behoort uitsluitend tot de taak van de verkoper voor zijn werken en de erin gebruikte materialen goedkeuring en aanvaarding te bekomen van de opdrachtgever, de architect, het studiebureau en de andere controlerende instanties. De verkoper zal de gevraagde monsters, laboproeven en attesten op zijn kosten verschaffen of laten uitvoeren.

 

7.2.      Veranderingen t.o.v. het basiscontract, alsmede meer- en minwerken mogen slechts uitgevoerd worden na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de koper. Mondelinge afspraken hebben geen rechtsgeldigheid en kunnen in geen geval ingeroepen worden.

 

7.3.      Tussentijdse betalingen zijn voorschotten voor de uitvoering en in generlei mate goedkeuring van de werken.

 

7.4.      Er wordt door de verkoper een eindafrekening opgesteld binnen de 30 dagen na beëindiging van zijn werken. Afrekeningen buiten deze termijn zullen niet aanvaard worden.

             De koper laat binnen de 45 dagen zijn goedkeuringen of eventuele opmerkingen daarop geworden.

             In geval van goedkeuring kan de verkoper vervolgens een eindfactuur of een eventuele kredietnota opstellen.

             In geval de verkoper niet akkoord gaat met de opmerkingen van de koper, zal de verkoper een bespreking vastleggen met de koper.

             In geval van blijvende discussie geldt de procedure voor betwistingen zoals bepaald in art. 9.

 

7.5.      Slechts de definitieve oplevering van het gebouw geldt als aanvaarding van de werken van de verkoper. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat noch de ingebruikname van de door de verkoper uitgevoerde werken, noch de afwezigheid van klachten gedurende een bepaalde periode, noch gehele of gedeeltelijke betaling als aanvaarding kunnen geïnterpreteerd worden.

 

Artikel 8: Geschillen


Geschillen worden bij voorkeur in der minne voorgelegd. Bij ontstentenis zijn de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Artikel 9: Aard van de Overeenkomst

 

De bijzondere bepalingen bepalen specifiek de aard van de overeenkomst.

 

9.1.      Huidige bestelling is op basis van vermoedelijke hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn vast en niet herzienbaar voor de duur der werken.

De posten die vermoedelijk zijn, worden na uitvoering tegensprekelijk netto opgemeten en afgerekend aan de vermelde eenheidsprijzen aan de hand van de door de projectleider voor akkoord ondertekende ontvangstbons.

Posten die niet in de opdracht van de verkoper zijn begrepen, worden enkel en alleen uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de prijzen door de inkoopdienst.

 

9.2.      Huidige bestelling is onder vorm van een relatief forfait.

De mogelijk opgegeven maten en hoeveelheden zijn slechts informatief.

Ingeval wijzigingen worden doorgevoerd, zullen deze verrekend worden op basis van de vermelde eenheidsprijzen, welke als vast en niet herzienbaar worden beschouwd tot het einde van de werkzaamheden.

Posten welke niet in de opdracht van de verkoper zijn begrepen, worden enkel en alleen uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de prijzen door de aankoopdienst.


Artikel 10: Facturatie en Betalingen

 

10.1.    Art. 1798 B.W.

Indien de opdrachtgever van de koper een deel of het geheel van de werken afschaft, de overeenkomst verbreekt of daaraan hoe dan ook geen gevolg meer kan gegeven worden, zal de verkoper zich daarnaar moeten schikken. Tegelijk is de koper niet gehou­den tot enige vergoeding aan de verkoper.

 

10.2.    Fouten of gebreken, vergetelheden, slechte afwerking, laattij­dig­heid, beschadigingen aan andere werken e.d. door de verkoper, kunnen aanleiding geven tot het voorlopig inhouden, naast de waarborgsom, van bepaalde bedragen van de prijs en dit tot de tekortkomingen naar behoren worden hersteld, zoniet tot de algehele afrekening na de oplevering.

De koper behoudt dienvolgens het recht te allen tijde gerecht­vaar­digde klachten te formuleren en de betalingen afhankelijk te stellen van het aan deze klachten gegeven gevolg.  Het niet gevolg geven aan dergelijke klachten kan aanleiding geven tot definitieve inhouding op de prijs.                                                                                       

De koper kan tevens de laatste betalingsschijf weigeren indien de verkoper verzaakt aan de vraag om de attesten en waarborgen, nodig voor het as-built dossier tijdig over te maken.

 

10.3.    Elke vertraging in de uitvoering heeft automatisch en zonder speciale kennisgeving een proportionele verlenging van de betalingstermijn tot gevolg.

 

10.4.    De verkoper ziet af van zijn rechtstreeks vorderingsrechtslasten de bouwheer, vorderings­recht voorzien in art. 1798 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 11: Prijzen

 

De prijzen omvatten alle kosten voor materialen en materieel, lonen, sociale lasten, wettelijke verplichtingen, vervoer, verplaatsingen e.d. welke noodzake­lijk zijn voor het perfect uitvoeren van de opdracht van de verkoper, volgens de eisen van de opdrachtgever.

De opgegeven prijzen omvatten tevens alle kosten voor eventuele bijdragen aan beroepsorganisaties of wetenschappelijke centra, eigen aan uw activiteiten, uitgezonderd de O.C.W.-bijdrage welke rechtstreeks door de koper wordt betaald.

 

Artikel 12: Programmawet van 6 juli 1989

 

De verkoper houdt zich strikt aan de bepalingen van de programmawet van 06.07.1989 inzake de maatregelen tegen koppelbazen, aangevuld met de nieuwe bepalingen en reglementen ter zake, in voege vanaf 01/01/95:

 

            a.    Verbod om werken in (onder)aanneming uit te geven

Behoudens een voorafgaande schriftelijke instemming van de koper, is het de verkoper niet toegestaan de werken die het voorwerp zijn van deze overeenkomst van (onder)aanneming op hun beurt geheel in (onder)aanneming te geven.

Ingeval deze regel wordt overtreden, kan de overeenkomst door de koper worden verbroken ten laste van de verkoper; in dat geval wordt de verbreking bij middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper betekend.

Bovendien is de verkoper ertoe gehouden de koper te vergoeden voor alle mogelijke kosten die het gevolg zijn van de inbreuk op deze regel.

Anderzijds is de verkoper die, na vooraf uitdrukkelijk de toestemming van de verkoper te hebben verkregen, op zijn beurt een deel van de hem toevertrouwde werken in (onder)aanneming geeft, ertoe gehouden op zijn beurt aan zijn eigen onderaannemer de bepalingen van deze overeenkomst op te leggen.

             b.   Personeel van de verkoper

1.   De verkoper is ertoe gehouden om t.a.v. zijn personeel alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake veiligheid en hygiëne, alsook inzake algemene arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en sociale zekerheid, na te komen.

2.   Sociale identiteitskaart.

De sociale identiteitskaart (SIK) werd per 1 januari ’99 vervangen door de sociaal-informatie-systeem-kaart (SIS). 

Al de werknemers van de verkoper moeten in het bezit zijn van hun identiteitskaart tijdens de uitvoering van de werken.

Ingeval één of meerdere werklieden van de verkoper, om welke reden ook, niet in het bezit is (zijn) van de SIS-kaart, is hij verplicht de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De verkoper dient deze verplichting na te komen tot op het ogenblik dat het saldo van de door de koper uitgevoerde opdracht wordt vereffend.

3.   Sancties.

Ingeval de verkoper één of meerdere van de in dit artikel c bedoelde bepalingen niet naleeft, kan de overeenkomst van (onder)aanneming worden verbroken ten laste van de verkoper.

Naast het verrichten van de inhoudingen van 50 % op grond van de artikels 30 bis en 406 van het WIB 1992, is de verkoper verplicht de koper te vergoeden voor alle mogelijke kosten die werden gemaakt omdat hij deze bepalingen niet heeft nageleefd.

c.   Aanwezigheidsregistratie

De aanwezigheidsregistratie van elle werknemers op de bouwwerven te werk gesteld, is verplicht vanaf 1 april 2014.

Wij herinneren U bij deze aan de verplichte aanwezigheidsregistratie voor alle onderaannemers (op de werven waar Kobre bvba de aannemer is) / aannemers (op de werven waar Kobre bvba de opdrachtgever is).

Indien de bij deze overeenkomst bedoelde werken onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk[1]zorgt de onderaannemer ervoor dat elke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ. De Checkinatwork-code wordt vermeld bovenaan het (onder)aannemingscontact en/of de bestelbon.

Zoals bepaald door bovenvermelde wet wijst de hoofdaannemer - opdrachtgever de (onder)aannemer

Op de bepalingen van artikel 16, § 1, 3° en § 2, 4° en § 3 van de wet van 8 december 1992 tot

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van

persoonsgegevens

Elke onderaannemer die na ontvangst van het voorafgaande en schriftelijke akkoord van de hoofdaannemer de uitvoering van een deel van of van het volledige in onderaanneming gegeven werk aan een derde toevertrouwt, zorgt ervoor dat de maatregel die in de vorige alinea’s vermeld staan worden nageleefd door deze onderaannemer.

Dat geldt voor alle niveaus van onderaanneming.

Registratiemodaliteiten:

De onderaannemer verbindt er zich toe een registratiewijze toe te passen die voldoet aan de waarborgen vastgesteld bij de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de aanwezigheden en deze ter beschikking te stellen van de onderaannemers waarop hij op zijn beurt een beroep doet.

Dezelfde verplichting geldt op gelijkaardige wijze ook voor elke onderaannemer, ongeacht op welk niveau van onderaanneming hij zich bevindt.

Indien de (onder)aannemer de aanwezigheidsregistratie niet of niet tijdig uitvoert, of indien de onderaannemer van de (onder)aannemer deze niet uitvoert worden alle kosten en eventuele boetes integraal doorgerekend aan de (onder)aannemer. Dit is mogelijk op de website van de socialsecurity:

Indien u hier nog geen login van heeft kan u dit bekomen door u te registreren via : https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/register/index.htm

Werknemersregistratie:

Ga naar de  website: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/index.htm

Op deze pagina kan men bij hoofdstuk ‘werken met contractanten’ onder het menu ‘Checkinatwork’ de aanwezigheid registreren van de werknemers. Vermeldt de datum en de werkplaats.

Daarnaast wordt door ons op de werf een document geafficheerd met alle gegevens van de werf in QR-code.

Via de smartphone heeft u ook een alternatieve mogelijkheid om ter plekke de aanwezigheidsregistratie te doen.

Als bijlage aan het contract vindt u hier tevens een kopie van terug.

Dezelfde verplichting geldt op gelijkaardige wijze ook voor elke onderaannemer, ongeacht op welk niveau van (onder)aanneming hij zich bevindt.

De onderaannemer is ertoe gehouden de hoofdaannemer te vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen (inclusief de door de hoofdaannemer opgelopen boetes) als gevolg van de niet-naleving van de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de aanwezigheden door de onderaannemer, door zijn onderaannemers door elke volgende onderaannemer of door elke persoon die in opdracht van één van hen de plaats waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd betreedt.


Artikel 13: Bijzondere verplichtingen voor buitenlandse onderaannemers

 

13.1     De onderaannemer verklaart zich geïnformeerd te hebben over de voorwaarden om in België met personeel of als zelfstandige werken uit te voeren. In het bijzonder erkent de onderaannemer zijn verplichtingen te kennen met betrekking tot de voorafgaandelijke LIMOSA-melding.

 

13.2     Ten laatste 24 uur voor de aanvang van de werken zal de onderaannemer aan de hoofdaannemer een kopie overmaken van :

-        de limosa-1 ontvangstbewijzen van iedere werknemer die wordt ingezet;

-        de limosa-1 ontvangstbewijzen van elke zelfstandige die deel uitmaakt van zijn onderneming en die voor de werken wordt ingezet;

-        het algemeen ontvangstbewijs met een overzicht van alle gemelde werknemers.

Indien de werkzaamheden langer duren dan de initieel voorziene duur, moet de onderaannemer voorafgaand aan het einde van de initieel voorziene duur een nieuwe melding doen. De nieuwe ontvangstbewijzen Limosa-1 dienen opnieuw te worden overgemaakt ten laatste 24 uur voor het verstrijken van de initieel voorziene duur.

 

13.3     Alle werknemers van de onderaannemer en gebeurlijks de zelfstandigen die deel uitmaken van de onderneming zullen op elk ogenblik tijdens de uitvoering der werken in het bezit zijn van :

-        hun persoonlijk detacheringsformulier (E101);

-        hun persoonlijk ontvangstbewijs Limosa (L-1);

-        hun paspoort of identiteitsbewijs

De onderaannemer verplicht zich mee te werken aan de identiteitscontroles die nodig zijn om de echtheid van de documenten te verifiëren.

Indien de onderaannemer de nodige “ontvangstbewijzen Limosa 1” niet kan voorleggen aan de hoofdaannemer, kan de hoofdaannemer de onderaannemer en zijn personeel de toegang tot de werf ontzeggen en heeft hij zelfs de mogelijkheid om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden ten laste van de onderaannemer.

De hoofdaannemer kan deze maatregelen ook nemen ten aanzien van de werknemers en medewerkers van de onderaannemer die niet in het bezit zijn van een geldig detacheringsformulier of die weigeren hun identiteit aan te tonen.

 

13.4     Indien de hoofdaannemer sancties oploopt wegens de niet naleving van de LIMOSA-meldingsplicht door de onderaannemer worden deze verhaald op de onderaannemer. Dit kan onder andere door middel van afhouding op de facturen.

Indien de onderaannemer, met toestemming van de hoofdaannemer, een deel van de werken verder uitbesteedt in (onder)aanneming aan buitenlandse ondernemingen, zal hij er voor instaan dat deze op zijn beurt hun verplichtingen inzake Limosa en detachering stipt nakomen. De Limosa ontvangstbewijzen (L-1) van de sub-onderaannemers dienen op dezelfde wijze en voorafgaand aan de uitvoering van de werken aan de hoofdaannemer te worden voorgelegd.

Mogelijke sancties die aan de hoofdaannemer worden opgelegd wegens verzuim van de Limosa-melding door de sub-onderaannemers worden op de onderaannemer verhaald. 

 

Art. 14: Aansprakelijkheid achterstallige lonen (sub)onderaannemers

 

14.1     Indien de aannemer door de sociale inspectie schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van loonachterstallen bij de onderaannemer of één van diens onderaannemers is de aannemer gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang te verbreken en zal in elk geval een onmiddellijk werfverbod opgelegd worden.

                           

Art. 15: Aansprakelijkheid van de rechtstreekse onderaannemer voor de betaling van het loon

 

15.1     Verklaring betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant voor de betaling van het loon

In toepassing van artikel 35/6/3, § 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, ingevoegd bij wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, doen de ondertekenende aannemer en onderaannemer de volgende verklaring ten einde de aannemer vrij te stellen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers die tewerkgesteld worden door de onderaannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die de betrokken werknemers hebben verricht voor de aannemer:

• De aannemer verklaart te hebben meegedeeld aan de onderaannemer dat de inlichtingen betreffende het verschuldigde loon opgenomen zijn op de internetsite: http://www.minimumlonen.be   en http://www.werk.belgie.be  (thema “social overleg” < “minimumlonen” en, specifiek voor een buitenlandse onderaannemer, thema “detachering” > “arbeidsvoorwaarden”). De onderaannemer bevestigt de mededeling van de aannemer te hebben ontvangen met betrekking tot de internetsite waarop de inlichtingen betreffende het verschuldigde loon zijn opgenomen.

• De onderaannemer bevestigt dat hij zijn verplichting om tijdig het conform de wet verschuldigde loon aan zijn werknemers te betalen naleeft en zal naleven.

• Niet ondertekend voor akkoord terugsturen van contract impliceert het inhouden van openstaande facturen.

 

Art. 16: Verwerking persoonsgegevens

 

16.1        De Partijen verwerken elkaars identiteits- en contactgegevens, evenals deze van hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante Partij. Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID gegevens of het Limosa-nummer verwerkt.

De Partijen verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens eerlijk te verwerken, alleen met het oog op de voormelde doeleinden, alsook met de grootst mogelijke discretie, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. In elk geval erkennen Partijen dat de overdracht van persoonsgegevens aan de aanbestedende overheid gerechtvaardigd is met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst en de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake overheidsopdrachten

De  Koper verbindt zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan zijn verkopers.

Elke Partij heeft kennis van zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de Koper uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, terug te vinden op onze website, www.kobre.be. De andere Partij bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.

 [1] Bouwplaats waarvan het totaalbedrag van de werken gelijk is aan of meer bedraagt dan € 500.000.

Uw volgende (ver)bouwproject met Kobre?

Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek